Parkeeronderzoek Mooie Buurt Hè (Norg-West)

De aanleiding van het onderzoek is dat de bewoners van de buurt Norg-West (bestaande uit Laan van Havezathen, Batinge, Entinge en Dikninge, zie de kaart hieronder) hebben aangegeven dat er een parkeerprobleem is. Om een objectief beeld te krijgen van de situatie, wilden de gemeente en het buurtplatform Mooie Buurt Hè dat er een onderzoek plaatsvond in de buurt.


Onderzoeksopzet
Er is een veldonderzoek uitgevoerd op een dinsdag buiten de vakanties en na 20:00 uur. Er is gekozen voor dit moment, omdat dit volgens het CROW (het landelijke platform voor richtlijnen en aanbevelingen op het gebied van verkeer en vervoer) een representatief moment is voor de maximale parkeerdrukte.
Tijdens het veldonderzoek zijn de volgende aspecten op een kaart van de buurt genoteerd:
• Hoeveel auto’s er staan geparkeerd op de openbare weg.
• Hoeveel auto’s er staan geparkeerd in parkeervakken.
• Hoeveel auto’s er staan geparkeerd op eigen erf.
• Hoeveel auto’s er staan geparkeerd op het trottoir, gras of een andere ongeschikte plek.
Daarnaast is er genoteerd hoeveel auto’s er bij een huis op eigen erf kunnen staan, en hoeveel garages en garageboxen er in de buurt zijn.
Resultaten
De kaart hieronder (zie bijlage voor grotere kaarten) toont de parkeerbezetting in de openbare ruimte, zoals geobserveerd op de avond van dinsdag 16 april 2019. De parkeerbezetting is het aantal auto’s dat ergens geparkeerd staat, gedeeld door het aantal aanwezige parkeerplekken in de openbare ruimte (parkeren op straat en parkeren op parkeervakken langs de straat).


Op de oranje en rood gekleurde locaties kan het moeilijk zijn om een vrije parkeerplek te vinden. Uit de kaart blijkt dat dit in een aantal delen van de buurt het geval is. Er zijn ook veel straten te zien waar geen of weinig auto’s staan geparkeerd, dit zijn de groen gekleurde locaties op de kaart. De Laan van Havezathen en de Nachtegaalstraat kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om op straat te parkeren, maar dit wordt weinig gedaan.
De roze kruisjes op de kaart geven aan dat een auto staat geparkeerd op het trottoir, gras of een andere ongeschikte plek. Dit komt veel voor bij straten die rood zijn gekleurd op de kaart. Dit betekent dat auto’s op het trottoir, gras of een andere ongeschikte plek worden geparkeerd, als er geen vrije plekken zijn in de daarvoor bestemde parkeervoorzieningen.
Op de vorige kaart had ieder straatgedeelte een kleur. Hierdoor kunnen er grote verschillen ontstaan tussen twee aanliggende straatgedeeltes, terwijl het in de praktijk geen probleem is om een blokje verder te parkeren als daar wel vrije parkeerplekken zijn.


Om dit soort plaatselijke verschillen uit te effenen, is de buurt opgedeeld in 13 clusters. De clusters zijn gebaseerd op de indeling van de woningtypes, en hebben een beperkte omvang, zodat de meeste woningen en parkeerplekken binnen hetzelfde cluster op acceptabele loopafstand van elkaar liggen. De clusters en de daarbij horende adressen zijn te vinden aan het eind van dit document.
De kleuren hebben op deze kaart dezelfde betekenis als op de vorige kaart. Door het opdelen in clusters zijn de extremen in de parkeerbezetting gladgestreken.


Naast parkeren in de openbare ruimte, is ook het parkeren op eigen erf in kaart gebracht. Hierbij worden garages en garageboxen niet meegerekend, omdat tijdens het veldwerk niet kon worden gezien of deze wel of niet worden gebruikt om een auto in te parkeren. Op de vorige kaart was een aantal clusters geel of oranje gekleurd, dus was de parkeerbezetting in de openbare ruimte hoog. Tegelijkertijd is er ook parkeerruimte op eigen erf die niet overal optimaal benut is, ook in clusters waar de parkeerdruk in de openbare ruimte hoog is. Als alle bewoners die de ruimte hebben op eigen erf zouden parkeren, zou er meer vrije plek in de openbare ruimte ontstaan.
De onderstaande kaart toont hoe de parkeerbezetting in de openbare ruimte zou zijn, als alle parkeerruimte op eigen erf optimaal wordt benut. Hieruit blijkt dat de twee gele clusters en één oranje cluster van de vorige kaart groen zijn geworden. Hier geldt dus: Als alle parkeerruimte op eigen erf wordt gebruikt, ontstaat er in de meeste clusters voldoende parkeerplek in de openbare ruimte.
Op de vorige kaart waren er twee oranje clusters die op de onderstaande kaart niet groen zijn geworden. Dit betekent dat er in de openbare ruimte nog steeds een hoge parkeerdruk is, ook al wordt alle parkeerruimte op eigen erf optimaal benut.


Hier volgen de totaalcijfers voor de gehele buurt, zoals deze tijdens het veldwerk zijn geobserveerd:
• 313 parkeerplekken in de openbare ruimte.
• 196 auto’s geparkeerd in de openbare ruimte,
o waarvan 22 auto’s geparkeerd op trottoir, gras en andere ongeschikte plekken.
• 63% van de parkeerplekken in de openbare ruimte is bezet.
• 107 parkeerplekken op eigen erf.
• 66 auto’s geparkeerd op eigen erf.
• 62% van de parkeerruimte op eigen erf wordt benut.
• 420 parkeerplekken in totaal.
• 262 auto’s geparkeerd in totaal.
• 62% van de totale parkeerruimte in de buurt is bezet.
• Als alle parkeerruimte op eigen erf optimaal wordt benut, dan daalt de bezetting in de openbare ruimte van 63% naar 50%.
• 37 garages en 24 garageboxen. (Deze zijn niet meegerekend als parkeerplekken.)
Conclusies en aanbevelingen
Uit het onderzoek blijkt dat er in een aantal delen van de buurt sprake is van een hoge parkeerbezetting. Hierdoor kan het moeilijk zijn om in die delen een vrije parkeerplek te vinden.
We trekken de volgende conclusies en doen suggesties voor vervolgacties:
• Op de Batinge, Entinge en Dikninge is de parkeerbezetting hoog, maar op de Laan van Havezathen en de Nachtegaalstraat staan er (bijna) geen auto’s geparkeerd.
o Vervolgactie: In gesprek gaan met bewoners om te vragen of zij meer op de Laan van Havezathen en de Nachtegaalstraat kunnen parkeren, waardoor er meer vrije parkeerruimte ontstaat op de Batinge, Entinge en Dikninge.
• In de buurt is er een aantal locaties waar meerdere auto’s op het trottoir of gras worden geparkeerd. Dit wijst erop dat er te weinig parkeervoorzieningen aanwezig zijn. Voor dit soort krappe situaties moet er een oplossing komen.
o Vervolgactie: In gesprek gaan met bewoners om te vragen hoe dit soort situaties kunnen worden opgelost. Moeten er nieuwe parkeerplekken worden aangelegd? Of moet de groen- en speelruimte behouden blijven, waarbij de auto ergens anders wordt geparkeerd?
• 41 van de 107 parkeerplekken op eigen erf (38%) werd tijdens het veldwerk niet benut. Door deze ruimte wel te benutten, ontstaat er meer vrije parkeerruimte in de openbare ruimte. Zoals eerder aangetoond, zou dit in meerdere delen van de buurt leiden tot voldoende vrije parkeerruimte in de openbare ruimte.
o Vervolgactie: In gesprek gaan met bewoners over de mogelijkheden om de parkeerruimte op eigen erf optimaal te benutten. Tijdens het veldwerk is het niet mogelijk geweest om te kijken of garages en garageboxen worden gebruikt om auto’s in te parkeren. Wellicht is hier nog parkeercapaciteit te winnen.
Bijlage – Indeling in clusters
In het parkeeronderzoek is de buurt opgedeeld in de volgende 13 clusters. De clusters zijn gebaseerd op de indeling van de woningtypes, en hebben een beperkte omvang, zodat de meeste woningen en parkeerplekken binnen hetzelfde cluster op acceptabele loopafstand van elkaar liggen.
Cluster A
• Batinge 1 t/m 15 (oneven)
• Batinge 2 t/m 28 (even)
Cluster B
• Batinge 30 t/m 88 (even)
• Batinge 41 t/m 55 (oneven)
• Batinge 73 t/m 79 (oneven)
Cluster C
• Batinge 17 t/m 39 (oneven)
• Batinge 57 + 59
Cluster D
• Batinge 61 t/m 71 (oneven)
• Batinge 89 t/m 95 (oneven)
Cluster E
• Batinge 97 t/m 111 (oneven)
Cluster F
• Batinge 81 t/m 87 (oneven)
• Batinge 90 t/m 100 (even)
Cluster G
• Batinge 102 t/m 122 (even)
• Batinge 113 t/m 131 (oneven)
Cluster H
• Dikninge 2 t/m 30 (even)
Cluster I
• Dikninge 32 t/m 54 (even)
Cluster J
• Entinge 1 t/m 15 (oneven)
• Entine 44 t/m 52 (even)
• Laan van Havezathen 24 t/m 40 (even)
Cluster K
• Entinge 2 t/m 42 (even)
• Entinge 54 t/m 64 (even)
• Laan van Havezathen 12 t/m 22 (even)
Cluster L
• Dikninge 1 t/m 11 (oneven)
• Laan van Havezathen 1 t/m 7 (oneven)
Cluster M
• Eenerstraat 85
• Laan van Havezathen 2 t/m 10 (even)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *